DESTEK
 
Bayilik Başvurusu
 
Bayilik Şartları
 
Mağazalar
 
Bize Ulaşın
Destek - Bayilik Şartları

TARAFLAR :

1- RODRİGO TEKSTİL A.Ş.

 (Aşağıda kısa adı “RODRİGO” veya “SATICI” diye anılacaktır.

Adres: M.Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No:3/1 Merter - Güngören / İSTANBUL

2- …………………………….BAYİ.

( Aşağıda “BAYİ”veya “ALICI”olarak anılacaktır.

 Adres:………………………………………………….

EKLER:

1- Bayinin Ticari Sicil Gazetesi

2- Bayii yetkilisinin imza sirküleri

3- Bayii’nin satış mağazasının tapusu veya kira sözleşmesi fotokopisi

4- Bayii’nin Vergi levhası fotokopisi

5- Bayii’nin Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kaydı.

6- Gerçek kişi Bayi’nin İkametgah ilmuhaberi ve nüfus cüzdan sureti

7- Teminat mektubu veya gayrimenkul ipotek belgesi

8- Bayiinin Çalıştığı Banka bilgileri

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

- RODRİGO tarafından üretilecek ve/veya temin edilecek her türlü giyim eşyası ve aksesuarlarının BAYİ tarafından münhasıran perakende olarak satılmasıdır. BAYİ diğer mağaza ve firmalara toptan satış yapamaz.

 -Bu sözleşme sadece bir bayilik sözleşmesi olup Bayi’ye sözleşmenin konusu ve kapsamı dışında bir işlev yetkisi vermez. Bayi bu sözleşmenin kendisine bahşettiği yetki ve sorumluluğu bir başkasına devredemez, kısmen veya tamamen başkasına kullandıramaz, birlikte kullanamaz. Bayinin ölümü ya da çalışamaz hale gelmesi halinde sözleşme SATICI tarafından feshedilir. Ölüm halinde mirasçılarla devam edip etmemekte SATICI tamamen serbesttir.

-Sözleşme hükümlerinin tamamı,bir kısmı veya herhangi bir hükmü Bayi’ye acentalık, komisyonculuk,tellallık,simsarlık,vekillik,ortaklık hakkı vermeyeceği gibi bu sözleşme bayilik sözleşmesi dışında başka bir sözleşme şeklinde yorumlanamaz.

-Bu sözleşme Bayi’ye sadece önceden belirlenmiş mağazasında satış hakkı verir. Bunun dışında herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde satış ve tekel hakkı vermez. RODRİGO’ nun dilediği bölge, il, ilçe veya mahalde yeni bayilikler, acentelikler, komisyoncular vermek, ortaklıklar kurmak,kendi adına veya üçüncü kişiler adına mağazalar açmak,açtırmak,hakkını kullanmasına mani değildir. RODRİGO bu haklarını mahfuz tutar, bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, üçüncü kişilerle ortaklık kurabilir.

HÜKÜMLER

1-GENEL OLARAK

BAYİ, RODRİGO tarafından üretilen veya ürettirilen, bu sözleşmenin (1)numaralı ekinde belirtilen emtiayı RODRİGO’ dan sözleşme koşullarına uygun olarak satın alıp gene bu sözleşmenin (5) numaralı ekinde belirtilen mağazada, sözleşme koşullarına uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

2-EMTİAYI SATIN ALMAK ŞARTLARI

2.1- Bayi her yaz ve kış sezonu için, RODRİGO tarafından üretilecek veya ürettirilecek sözleşme konusu emtia içerisinden, RODRİGO’ nun belirleyeceği çerçevede dilediği cins, adet ve renk, model ve ebattaki malları RODRİGO’ ya sipariş etmek hakkına sahiptir. Bayii, siparişlerini RODRİGO’ nun belirlediği yer ve zamanda bizzat kendisi ve/veya yetkili elemanı vasıtasıyla verir. Siparişlerini basılı sipariş formuna yazar ve imzalar. Bayi’ nin imzasını taşıyan sipariş formunda belirtilen mallar RODRİGO tarafından Bayi’ ye kesin satış yapılmış sayılır. Bayi’ nin sipariş ettiği malları almaması veya almayı ret etmesi RODRİGO’ ya karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. RODRİGO, sipariş edilen malların bedelini BAYİ’dan tahsil eder. BAYİ, bu hususları gayri kabili rücu kabul eder.

2.2- RODRİGO, sattığı malların satış fiyatı ve koşullarının yegane belirleyicisidir. Bayi belirlenen bu fiyat ve koşullara hiçbir sebeple itiraz edemez. Satın aldığı ve/veya sipariş verdiği malları almaktan bu nedenle kaçınamaz.

2.3- Bayi, satıcının satışını yaptığı sözleşme konusu malların üretimini yapamaz, yaptıramaz başkalarından alamaz. Münhasıran satıcıdan alma zorunluluğu vardır.

2.4- RODRİGO, BAYİ’ nin vermiş olduğu siparişe aynen uymayı esas olarak kabul eder. Ancak, RODRİGO üretim ve/veya satın alma koşullarından kaynaklanan nedenlerden dolayı kumaş, renk, beden ve adet değişikliği yapabilir. RODRİGO dilediği malı satıp satmamak hakkına sahiptir.

2.5- Bayi’ nin satın aldığı emtianın teslim alma yeri RODRİGO’ nun İstanbul’da bulunan depolarıdır. Malların teslim alınmasını müteakip; nakliyesi, sigortası, hasarı vb. masraf ve her türlü giderleri Bayi’ ye aittir. Teslim mahallinde teslim alınmayan emtia nakliyesi, nakliye ücreti ve nakliye riski bayi'ye ait olmak üzere RODRİGO TEKSTİL A.Ş. tarafından Bayi’ nin adresine sevk edilecektir.

2.6- Bayi, tesellüm ettiği emtiayı teslim mahallinde muayene etmek, cinsi, kalitesi, ebadı, rengi, adedi vs. diğer özellikleri ile ilgili itiraz ve kayıp ihbarlarını (gizli ayıp ile ilgili yasal hükümler saklı kalmak kaydı ile) tesellüm tarihinden itibaren 8 (Sekiz) gün içersinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yazılı olarak bildirilmeyen hiçbir itiraz kabul edilmez.

2.7- Sözleşmenin taraftan bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermekten kaçınabilir. Bu hüküm sözleşme konusu malların SATICI tarafından 3. bir işletmeye ürettirilmesi veya dağıttırılmasını engellemez.

3- SATIŞ ŞARTLARI

3.1- Bayi, sözleşmenin 5 numaralı ekinde belirtilen mağaza dışında hiçbir yerde satış yapamaz. Bayi satın aldığı malların perakende satışını; RODRİGO’ nun belirlediği fiyattan yapacaktır. RODRİGO’ nun belirlediği Perakende Satış fiyatının altında veya üstünde bir fiyatta mal satmamayı ve RODRİGO’ nun bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyanı telafi etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3.2- İndirimli satışların başlama, bitiş tarihi v.s. şartları RODRİGO tarafından belirlenecek ve BAYİ, şirketin belirleyeceği miktardaki indirim oranları ile satışa girecektir. RODRİGO hangi malların indirime gireceği, hangilerinin girmeyeceği konusunda karar verme hakkına sahiptir.

3.3- BAYİ, satışlarda kullanacağı paketleme malzemelerini RODRİGO’ dan yada RODRİGO’ nun önerdiği üretici firmadan satın almak zorundadır.

3.4- BAYİ, satış stok takibi ve müşteri bilgileri konularında RODRİGO’ nun sistemine uymakla ve RODRİGO’ nun önereceği donanımlara (yazılım, bilgisayar v.s.)ilgili yatırımları yapmakla yükümlüdür.

3.5- Olağanüstü sebeplerle ya da aşırı talep nedeniyle stokların yeterli olmaması, grev, teknik arıza gibi umulmayan haller nedeniyle SATICI’nın kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

4- ÖDEME ŞARTLARI

4.1- Bayi, satıcıdan almış olduğu malların tutarını, fatura tarihini baz alarak peşin veya vadeli olarak öder. RODRİGO bayinin kar marjı ve vadesini sezonluk olarak belirler ve Bayi’ ye bildirir. Bayii şimdiden bu ödeme planına uymayı kabul eder. RODRİGO Şimdilik bayi’ nin vadeli ödeme planını fatura tarihi itibariyle belirlemiş ve her sezon başında bildirecektir. Bildirmediği durumda ödeme vadesi 75 gündür.

4.2- Bir önceki hesap bakiyesini çek veya nakit olarak ödemediği takdirde, Bayi’ nin yeni vereceği siparişler nazara alınmayacaktır. Bayi’ nin vereceği siparişlerin geçerliliği muhasebe açısından cari hesabının borç bakiyesi vermemesine bağlıdır.

4.3- Bayi, çek ve senetlerini yazılı tarihte ödemediği takdirde

- Ödenmeyen çek ve senetlerden sonra gelen çekler ve senetlerde muaccel olur.

- ödeme gününden itibaren ticari temerrüt faizi uygulanır.

- Teminatlardan dilediğini öncelikle ve borca yeter nispette paraya tahvilinde satıcı yetkili kılınmıştır.

- Ödenmeyen bono ve çeklerin kanuni yollarla takip edilmesi halinde bayii,ayrıca toplam alacağın %10 oranında Avukatlık ücreti ödemeyi de kabul eder.( bu maddeyi kaldıralım.)

4.4- Alınan siparişler karşılığında verilen çek ve senetlerde mümziinin şirket olması halinde, mümzii de şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğu kabul ve taahhüt etmiş sayılır ve öylece takibe dahil edilir.

4.5- Bayi için alınan mallar karşılığında verilen çek ve senetler şeklen bayii’ye ait olmasa dahi bu çek ve senetten bayii'de mameleki ile sorumluluğu kabul ve taahhüt eder ve öylece de takibe dahil edilir. Bayi 3. kişilere ait çek veya bonoları borcuna karşılık satıcıya verdiği taktirde temerrüt halinde kendisinden önceki mümziilerin imzalarından sorumlu olduğu gibi onlara ait kimlik ve adresleri satıcıya vermekle yükümlüdür.

4.6- Bayi’ nin yaptığı her türlü ödeme, paraya çevrilen teminatı ile iade mal bedellerinden doğacak alacakları ÖNCELİKLE VADE FARKI BORCUNA, bakiyesi asıl borcuna mahsup edilir.

4.7- İş bu sözleşme, aynı zamanda sözleşmenin tarafları arasında TTK’nin 87 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiş cari hesap mukavelesidir. Bu cari hesap mukavelesi de, Bayi’ nin ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde temerrüdün başlangıç tarihinden itibaren ticari temerrüt faizini herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın ödeyecektir. Cari hesap mukavelesinde dahi satıcının defter ,kayıt ve belgeleri esas alınır. Bu sözleşmede geçen hükümler ÖZEL HÜKÜM niteliğinde mütalaa edilir.

4.8- Uyuşmazlık durumunda SATICI defterleri kesin delil teşkil edecektir.

4.9- Vadeli çalışılması halinde Bayinin açık hesabı bulunmayacaktır, bayi çek ve senetle açık hesabını kapatacaktır

5- TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

5.1- Bayi, satıcının yazılı izni olmadan “RODRİGO” markasıyla ilgili tanıtım, gerek kendi gerekse üçüncü şahıslar adına reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunamaz. BAYİ, RODRİGO tarafından düzenlenen satış geliştirme faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür.

5.2- BAYİ, RODRİGO’ nun yürürlükte olan ve ilerde yürürlüğe sokabileceği kredi kartı ve benzeri satış geliştirme faaliyetlerine uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.

5.3- Bayi, mağaza dış cephe ve çevresine konulacak her türlü görsel materyalleri ve ürün ambalajını RODRİGO belirlemiş olduğu prensip ve standartlarda, alınan onay çerçevesinde kullanır ve maliyetine katlanır.

5.4- BAYİ, RODRİGO’ nun mağazalarda müşteriye yönelik, müşteri anket formu, müşteri bilgi formu,ve benzeri yazılı malzemeleri mağazasında belirlenen minimum adetlerde bulundurmak, kullanmak ve şirkete geri dönüm yapmakla yükümlüdür. BAYİ, müşteriye yönelik malzemeleri RODRİGO’ nun belirlediği maliyetler üzerinden alır.

5.5- Bayi, RODRİGO tarafından bayilerine yönelik genel promosyon faaliyetlerine katılmak zorundadır. BAYİ her sezon için RODRİGO tarafından sunulan katalog, poster vb. satış noktası promosyon malzemelerini önerilen minimum adette mağazasında teşhirini sağlamak ve dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

5.6- RODRİGO, Bayi’ nin mağazasında çalışanları ve faaliyetlerini denetler, bu konuda yeterli görmediği elemanların eğitimini veya değiştirilmesini isteyebilir. Bayi bu isteme uymak zorundadır.

6- MARKANIN KORUNMASI

6.1- BAYİ RODRİGO markasına zarar verebilecek bütün bilgileri ve konu ile ilgili belgeleri RODRİGO’ ya iletmekle yükümlüdür. BAYİ, RODRİGO markası ürünlerinin sahip olduğu uluslararası imaj ve kalitesini koruyacak şekilde perakende satışından sorumludur.

6.2- Bayi, tarafından satılacak RODRİGO ürünlerinin her türlü marka, tescil, lisans, üretim ve benzeri hakların tamamı RODRİGO’ ya aittir. BAYİ, RODRİGO tarafından temin edilen ürünlerin dışındaki ürünlerde RODRİGO ismini, markasını, RODRİGO’ ya ait hiçbir hakkı kullanamaz veya üçüncü şahıslara kullandıramaz. Haksız kullananları derhal RODRİGO’ ya yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7- TEMİNAT

7.1- Bayi, bu sözleşme ile doğacak her türlü borçlarının teminatı olmak üzere, TL ve ya döviz cinsinden tutarı RODRİGO tarafından belirlenecek tercihen bir banka teminat mektubunu olmadığı takdirde gayrimenkul ipoteğini, Hazine bonosunu, Banka mevduat sertifikasını RODRİGO’ ya verecektir.

7.2- RODRİGO kendisine verilmiş bulunan teminatı ve/veya teminatları sözleşmenin yürürlüğü süresince muhafaza etmek veya bu sözleşmeden ötürü doğmuş ve doğacak her türlü alacağına mahsup etmek amacıyla kısmen veya tamamen nakite çevirmek hakkına sahiptir. Bayii,buna karşı çıkamaz. Teminatın paraya çevrilmesi, RODRİGO’ nun bu sözleşmeden doğan diğer haklarını ayrıca talep ve dava etmek hakkını ortadan kaldırmaz.

7.3- Değişen piyasa koşulları, satış hacmini genişlemesinden dolayı teminatın yetersiz kalması halinde satıcı Bayi’ den teminatın yeterli seviyeye çıkartılmasını isteyebilir, Bayi de yerine getirmek zorundadır. Yeni siparişlerin karşılanması bu işlemin tamamlanmasından sonra yapılır.

8- DENETİM

8.1- RODRİGO bu sözleşmenin uygulanmasını denetlemek hakkına haizdir. Bu cümleden olarak RODRİGO, Bayi’ nin

- Ticari defterleri ve müstenidatlarını

- Satış fiyatlarını ve koşullarını

- Müşteri ilişkilerini

- Sözleşmeden doğan sair haklarının uygulanmasını incelemek ve gerekli düzenleme,düzeltme ve ikazlarda bulunmak ve gerekli yaptırımları talep etme hakkına haizdir.

9- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşmenin süresi (5)yıldır. Taraflar sözleşmenin süresinin bitiminden altı ay evvel yazılı olarak sözleşmeyi yenileyeceğini bildirmediği takdirde; sözleşme aynı şartlarda 1 yıl daha uzatılmış sayılır.

10- MAL İADESİ

RODRİGO, ayıplı mallar haricinde hiçbir şekilde mal iadesi kabul etmez. Ayıplı mal haricinde Bayi’ nin RODRİGO’ ya gönderdiği fatura ve irsaliyeler RODRİGO tarafından kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilseler dahi Bayi’ ye geri gönderecektir. Bayi’ nin mağazasını kapatması, her ne sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde dahi BAYİ mal iadesinde bulunmayacaktır. RODRİGO herhangi bir sebepten dolayı iadeyi almak durumunda olursa, sezon içerisindeki aynı ürünlere toptan satış indirimi yapılması halinde bu indirim aynı oranda bayiden alınan ürünlere yansıtılarak alınır.

11- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

11.1- RODRİGO, Bayi’ nin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birisine uymaması halinde veya sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde bu sözleşmeyi süresinden önce derhal feshedebilir. Bu takdirde RODRİGO bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü zararını Bayi’ye tazmin ettirmek hakkına haizdir. Bayi, Sözleşme gereklerini yerine getirirken kusurlu ifa ve yanlış uygulamaları dolayısıyla satıcı markalarına vereceği her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan sorumludur.

11.2- Bu sözleşme aşağıda yazılı nedenlerle ihbarsız olarak kendiliğinden münfesih olur.

a-) Bayi’ nin iflas etmesi veya borçlarını ödemekten acze düşmesi

b-) Gerçek kişi Bayi’ nin ölümü

c-) Tüzel kişi Bayi’ nin fesholması

d-) ŞİRKET olarak yapısının değişmesi ve bunun yönetime yansıması

e-) Bayi’ nin işyerinde bir ayı aşkın süreyle grev veya lokavt uygulanması.

f-) Satıcının sahibi olduğu markaların kullanım hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi

g-) Gerçek kişi Bayi’ nin hacir altına alınması

h-) RODRİGO’ ya ait sırları üçüncü şahıslara açıklaması

11.3- Bayi, muhik bir sebep olmaksızın süre bitiminden evvel sözleşmeyi sona erdirdiği takdirde; RODRİGO’ nun bu sebeple uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin etmeye, siparişini verdiği malların bedelini de cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

11.4- Bu sözleşme herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tüm borçlar (Cezai şartlar da dahil) ödeninceye kadar, sözleşmenin teminatları iade edilmeyecek, alacaklar teminattan karşılanacak teminatların yetersiz kalması halinde yasal yollara başvurulacaktır.

11.5- Yine bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; Bayiinin RODRİGO’ dan satın aldığı malların iadesini, satıcı RODRİGO’ nun kabul etmek zorunluluğu yoktur. Kabul etse dahi halen devam eden sezon içerisinde koleksiyonda bulunan emtianın bedelini Bayi’ye kesilen ilk giriş fatura bedelinden, önceki sezonlara ait emtianın (defolular hariç) Bayi’ye kesilen ilk giriş fatura bedelinin ½ si bedelle kabul edecektir. Bayi sözleşmenin sona ermesinden itibaren 2 ay içersinde elinde bulunan malları eriteceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

11.6- Sözleşmenin sona ermesi ve sona ermiş sayılması hallerinde; Bayi hiçbir şekilde satıcının markalarını kullanamaz, buna dair işaret, levha, tabela ve benzeri tanıtıcı şeyleri bulunduramaz, varsa kaldırır, kazır, siler, imha eder, veya satıcıya teslimi gerekenleri teslim eder. Aksine davranışı 556 Sayılı Markalar Kanununa Muhalefet teşkil eder. Bu durumda satıcı firma Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile ismi geçen materyalleri söktürebilir. Ayrıca Bayi, RODRİGO’ nun harcamış olduğu yol, Avukatlık ücreti vs. masraflarla birlikte son bir yıl içinde RODRİGO’ dan almış olduğu ürün bedelini % 25 cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12- TEBLİGATLAR

Tarafların yukarda yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat geçerli sayılır. Taraflar adreslerini değiştirdiklerinde, bunu 15 gün içersinde karşı tarafa yazılı olarak noter kanalıyla bildirecektir. Bayi adres değişikliği ile birlikte Muhtarlıktan, Ticaret Odası ve/veya Esnaf sendikası, Belediye gibi yerlerden yeni adresini belgelendirecek ve bu belgeyi RODRİGO’ ya aynı zaman içinde verecektir. Aynı şekilde bildirilmeyen imza sirküleri ve esas sözleşmedeki değişiklikler de ilan edilse dahi RODRİGO’ yu bağlamaz. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adreslere yapılmakla geçerli olarak yapılmış sayılır.

13- DELİLLER VE YETKİLİ MAHKEME

13.1- Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde RODRİGO’ nun defter, kayıt ve belgeleri HUMK 287’nci maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edileceği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.

13.2- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıların hal merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

13.3- Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan çek, senet ve teminatların takip ve davalarında; çek ve bonoda yetkili Mahkeme neresi yazılırsa yazılsın İstanbul Mahkemelerinin de yetkili olacağı hususunu Bayi şimdiden kabul etmiştir.

14- FEVKALADE HALLERDE SORUMLULUK

Kanunlarda kabul edilen mücbir sebepler, özellikle harp hali, çatışma dahili kargaşa, işgal, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur direnişi, sel, deprem, yangın gibi tabii afetler, yarı mamul ve hammadde malzemelerinin ithalinin veya dahili piyasadan temininin imkansız olması vb. hallerde (satıcının ihtiyarı dışında olması halinde) bayi’ ye malların sözleşmeye uygun teslim edilmesi, eksik teslimi veya sair halleri nedeni ile satıcıya sorumluluk yüklenemez, bu gibi hallerde satıcı sorumluluktan beri olur. Aynı koşullar bayi içinde geçerli olur. Ancak Bayi bu durumda tazminattan ve cezai şarttan kurtulur, sair alacaklardan sorumluluğu devam eder.

15- YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 15 madde,1 geçici madde ve belirtilen eklerden oluşan bir bütünlük içersinde….../….../……. tarihinde imzalanarak imza tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

16- GEÇİÇİ MADDE

İşbu sözleşmeden önceye ait bayi'lerle yapılan anlaşmalar yenilenir. Bu sözleşmeyi imzalamayan bayinin sözleşmesi feshedilir. Satıcının bu sözleşmeden önceki sözleşmeler ile kazanmış hakları bakidir.

BAYİ SATICI                                             RODRİGO TEKSTİL A.Ş.

 

1.1. WEB SİTESİ ÜYELİK ŞARTLARI

1- İşbu Üyelik Sözleşmesi RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİC.SAN. A.Ş. ve bağlı iştirakleri (Bundan böyle RODRİGO olarak anılacaktır) tarafından, www.rodrigo.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. Üye Bayi bilgileri aşağıda üye olarak anılacaktır.

2- RODRİGO, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir, online alışveriş yapmasına ve sipariş vermesine olanak verir.

3- www.rodrigo.com.tr web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.

4- Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. RODRİGO üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. RODRİGO, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.rodrigo.com.tr, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

5- Üye, www.rodrigo.com.tr’ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla www.rodrigo.com.tr’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

6- Üye, www.rodrigo.com.tr'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, RODRİGO'nun tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

7- Üye, tüm hakları RODRİGO’ya ait olan ve www.rodrigo.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8-www.rodrigo.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. RODRİGO’nun sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.rodrigo.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

www.rodrigo.com.tr kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

www.rodrigo.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

www.rodrigo.com.tr’nin satışları stokları ile sınırlıdır. www.rodrigo.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka www.rodrigo.com.tr veya RODRİGO mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

www.rodrigo.com.tr’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.rodrigo.com.tr’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.rodrigo.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

www.rodrigo.com.tr, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.rodrigo.com.tr sorumlu değildir.

RODRİGO ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.rodrigo.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

9- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda RODRİGO’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. RODRİGO kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

11- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T. C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12- Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13- RODRİGO dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

1.2. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

rodrigo.com.tr MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1. 1. ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı     :

Adresi                     :

Telefon                   :

Eposta adresi           :

1. 2. SATICI

Unvanı           :

Adresi            :

Telefon          :

Faks              :

Eposta adresi  :

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait www.rodrigo.com.tr internet sitesinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER

3. 1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki;

 

Ödeme Şekli ve Planı     :

Teslim Edilecek Kişi       :

Teslim Edilecek Adres   :

Fatura Adresi                  :

Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

Kargo Ücreti : ……… TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

3. 2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı ………… taksitli işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4. GENEL KOŞULLAR

4. 1. ALICI, SİTE’de ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. (18 yaşından küçükler alışveriş yapamaz)

4. 2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici, adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4. 3. Sözleşme konusu ürün/ler, 40 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4. 4. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

4. 5. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4. 6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.

4. 7. SATICI, sipariş konusu ürünün/lerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI/Tüketici’ye bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4. 8. Ürünün/lerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün/ler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

4. 9. Ürünün/lerin teslim edilmesinden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/ler bedelini SATICI'ya ödememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4. 10. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda , alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları , eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /EFTşeklinde yapılacaktır.

5. TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI

ALICI; ürün/ler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/leri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda yer alan 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:

ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/lerin

(i) faturası,

Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

(ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları

ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/leri iade alacaktır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/LER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Aşağıda sıralanmış ürünlerin iade edilebilmesi, (i) ürünün ambalajının açılmamış, (ii) bozulmamış, (iii) ürünün kullanılmamış ve (iv) denenmemiş olması şartlarına bağlıdır.

·                    Her türlü Kozmetik Ürünler

·                    İç Giyim Ürünleri

·                    Her Türlü Kişisel Bakım Ürünleri

8. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanmasında, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

* 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1. 161, 67 TL,

* 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3. 032, 65 TL, ’dir.

Bu sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI

ALICI

TARİH

KOLEKSİYON
 
KURUMSAL
Hakkımızda
Vizyon - Misyon
Nostalji
 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Ticari Sicil Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Yapısı
İmtiyazlı Paylar
...
 
MAĞAZALAR
Mağazalarımız
 
DESTEK
Bayilik Başvurusu
Bayilik Şartları
Bize Ulaşın
 
E-BÜLTEN
ANASAYFA - KOLEKSİYON - KAMPANYALAR - KURUMSAL - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - MAĞAZALAR - BASINDA RODRİGO - İK - İLETİŞİM
Copyright © 2012 Rodrigo. Tüm Hakları Saklıdır.